Styrelsen

Ordförande: Lena Schultz

Vice ordförande: Christer Ehnemark 

Sekreterare: Eva Åhsberg Borromeo

Kassör: Gunnel Algotson


Övriga ledamöter

Christina Knight

Erika Johansson-Lunding

Hilde Grönblad Ericson

Ika Jorum

Tilda McDevitt


Adjungerade ledamöter

Björn Winiger

Elin Engström


STADGAR för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier

antagna den 28 september 1985 på Årsta slott.

§ 4 och 5 redigerade den 29 november 2003


§ 1

Sällskapets namn är Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.

§ 2

Sällskapets syfte är att främja kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap och om hennes betydelse i Sverige och utlandet genom att bevara och vårda det litterära och kulturella arvet efter henne att arbeta för att hennes skrifter hålls tillgängliga i tryckta upplagor att befordra utgivandet av hennes opublicerade brev att stödja Fredrika Bremer-forskningen att stimulera intresset för Fredrika Bremers verk i undervisningen och inom folkbildningen att bilda Fredrika Bremer-läse- och studiecirklar.

Medlemskap och medlemsavgifter

§ 3

Enskild eller juridisk person blir medlem genom att erlägga medlemsavgift. Medlem som erlägger femdubbla medlemsavgiften kallas stödjande medlem.

Enskild person, som erlägger tiodubbla medlemsavgiften, blir ständig medlem. Sällskapet kan vid årsmöte kalla enskild person till hedersledamot.

Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

Möten

§ 4

Sällskapets verksamhetsår löper från 1 januari till och med 31 december. Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret.

§ 5

Med sällskapet hålles ordinarie årsmöte före april månads utgång. Extra möte hålls om styrelse eller revisorer anser det påkallat. Kallelse till årsmöte eller annat föreningsmöte med förhandlingar skall utskickas senast tre veckor före mötet.

§ 6


Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 5. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen, till och med nästkommande årsmöte
 12. Val av åtta styrelseledamöter utöver ordföranden till och med nästkommande årsmöte
 13. Val av två revisorer och två suppleanter för en tid av ett år
 14. Tillsättande av valberedning, som skall bestå av tre personer
 15. Övriga frågor Vid annat föreningsmöte med förhandlingar gäller den dagordning mötet beslutar om. Förslag därom skall utsändas med kallelsen.
§ 7

Alla medlemmar äger yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte eller annat föreningsmöte med förhandlingar. Rösträtt tillkommer närvarande medlemmar. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Omröstning vid årsmöte är öppen, såvida icke sluten röstning begäres och beslutas. Val vid årsmöte skall, om antalet kandidater överstiger antalet platser att besätta, ske genom sluten omröstning.

§ 8

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Dock avgörs val, som utfaller med lika röstetal, genom lottning.

Styrelsen

§ 9

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse. Valbar till styrelsen är varje medlem som är enskild person. Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande, sekreterare, skattmästare etc. Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång, väljer styrelsen ersättare för tiden fram till nästa årsmöte.

Som revisor kan väljas såväl medlem som icke medlem.

§ 10

Styrelsen skall förbereda och kalla till sällskapets möten förvalta sällskapets tillgångar sköta löpande ärenden till årsmötet avge berättelse över sällskapets verksamhet samt ekonomisk berättelse senast tre veckor före årsmötet överlämna berättelser, protokoll och räkenskaper till revisorerna i övrigt arbeta i enlighet med sällskapets syften

§ 11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför då minst fem ledamöter är närvarande.

§ 12

Styrelsens firma tecknas av dem styrelsen därtill utser. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 13

Revisorena skall till årsmötet avlämna revisionsberättelse förbereda sådant föreningsmöte som de kallar till

§ 14

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av sällskapet får endast tas upp till avgörande vid två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Besluten skall för att vara giltiga fattas med 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna.

Om sällskapet upplöses skall dess eventuella tillgångar tillfalla sammanslutning eller anslås till ändamål, som kan anses företräda/tillgodose det upplösta sällskapets syfte.